BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

Dit beleid voor acceptabel gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waarop u toegang tot onze website krijgt www.parodontax.com/nl-be/. Dit beleid voor acceptabel gebruik geldt voor alle gebruikers en bezoekers van onze website. Uw gebruik van onze site betekent dat u instemt en akkoord gaat met alle regels in dit beleid voor acceptabel gebruik dat onze voorwaarden van websitegebruik aanvult.

 

VERBODEN GEBRUIK

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden bezoeken. U mag onze site niet gebruiken:

 

 • Op welke wijze dan ook die van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving schendt.
 • Op een manier die onrechtmatig en frauduleus is, of een onrechtmatig of frauduleus doel of effect heeft.
 • Voor het doel van beschadiging of poging daartoe om minderjarigen op welke wijze dan ook te schaden.
 • Verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet aan onze inhoudsnormen voldoet.
 • Om ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties of reclamemateriaal of andere soortgelijke vormen (spam) te verzenden, of om te bewerkstelligen dat deze verzonden worden.
 • Om bewust gegevens te sturen of materiaal te verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of gelijkaardige computercodes bevat, ontworpen met een negatieve invloed op de werking van computersoftware of -hardware.

U gaat akkoord met:

 • Het niet reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw verkopen van delen van onze site in strijd met de bepalingen in onze voorwaarden voor websitegebruik.
 • Het geen toegang verkrijgen zonder toestemming, interfereren met, beschadigen of een deel van onze site verstoren;
 • alle apparatuur of het netwerk waarop onze website is opgeslagen;
 • software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of
 • alle apparatuur of het netwerk of de software in eigendom van of gebruikt door derden.

INTERACTIEVE DIENSTEN

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze site aanbieden, inclusief, zonder beperking, het forum (“interactieve diensten”).
Daar waar we wel interactieve diensten aanbieden, zullen we duidelijke informatie aan u verstrekken over de aard van de dienstverlening, of die gemodereerd wordt en welke vorm van moderatie er wordt gebruikt (met inbegrip van de vraag of die menselijk of technisch is).
We zullen ons best doen om eventuele risico’s voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) door derden te beoordelen als zij interactieve diensten die op onze site aangeboden worden gebruiken, en we zullen per geval beslissen of het opportuun is om moderatie van de bevoegde dienst te gebruiken (met inbegrip van de soort moderatie die er gebruikt moet worden) in het licht van die risico’s. Wij zijn echter niet verplicht om op enige interactieve dienst die wij op onze site aanbieden toezicht te houden, te bewaken of modereren en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen uit, of de dienst wel of niet gemodereerd wordt.
Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van zijn ouders of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan om een interactieve dienst te gebruiken, met hun kinderen over hun veiligheid online te communiceren omdat moderatie niet waterdicht is. Minderjarigen die een interactieve dienst gebruiken, moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico’s voor hen.

 

INHOUDSNORMEN

Deze inhoudsnormen gelden voor al het materiaal dat u aan onze site bijdraagt (bijdragen) en voor de interactieve diensten die ermee verbonden zijn.


U moet voldoen aan de geest van de volgende en vorige normen. De normen gelden voor elk deel van elke bijdrage en voor het geheel.

 

Bijdragen moeten:

 

 • Accuraat zijn (daar waar ze feiten weergeven).
 • Echt gehouden zijn (daar waar ze meningen weergeven).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in het land waarin ze geplaatst zijn.

Bijdragen mogen niet:

 

 • Materiaal bevatten dat kwetsend voor anderen is.
 • Materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Geweld promoten.
 • Discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoten.
 • Inbreuk maken op auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
 • Een persoon mogelijk misleiden.
 • Worden gemaakt in strijd met de wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • Illegale activiteit promoten.
 • Bedreigend zijn, misbruik maken van of de privacy van iemand anders binnendringen, of ergernis, ongemak of onnodige onrust veroorzaken.
 • Mogelijk treiterend zijn tegenover een andere persoon, deze overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
 • Worden gebruikt om zich als een ander voor te doen of om uw identiteit of affiliatie met een persoon verkeerd voor te stellen.
 • De indruk geven dat ze afkomstig zijn van ons als dit niet het geval is.
 • Een onrechtmatige daad verdedigen, bevorderen of ondersteunen, zoals (bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.

SCHORSING EN BEËINDIGING

We zullen, naar ons redelijk oordeel, bepalen of er door uw gebruik van onze site een schending van dit beleid voor acceptabel gebruik is. Als er een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen we de maatregelen nemen die wij geschikt achten. Het niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden waarop u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat we een of meer van de volgende acties ondernemen:

 

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van de plaatsing of het materiaal dat door u naar onze site geüpload is.
 • Waarschuwingsbericht voor u.

 

VERANDERINGEN AAN ONS BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

Wij kunnen dit beleid voor acceptabel gebruik te allen tijde herzien door wijziging van deze pagina. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we maken, omdat deze wettelijk bindend zijn voor u. Enkele van de bepalingen in dit beleid voor acceptabel gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site gepubliceerd zijn.
 
 

SITE OPERATOR

Parodontax
Haleon Belgium
Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem

België