BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

Het beleid voor aanvaardbaar gebruik beschrijft de voorwaarden op basis waarvan u toegang hebt tot onze website https://www.parodontax.nl/ (onze website). Deze acceptable use policy is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze website.

Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met en zich te zullen houden aan alle voorschriften in deze acceptable use policy die een aanvulling vormen op de gebruiksvoorwaarden van onze website.

 

NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK

U mag onze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden. Het is niet toegestaan om onze website:

 • Zodanig te gebruiken dat u daarmee in overtreding bent van toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Zodanig te gebruiken dat u daarmee onwettig of frauduleus handelt of gericht op enig onwettig of frauduleus doel of effect.
 • Te gebruiken op een manier die is gericht op het toebrengen of trachten toe te brengen van schade aan minderjarigen.
 • Te gebruiken voor het verzenden, opzettelijk ontvangen, uploaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet in overeenstemming is met onze contentstandaarden.
 • Te gebruiken voor het versturen of het faciliteren van het verzenden van ongevraagd of niet-geautoriseerd advertentie- of reclamemateriaal of een vergelijkbaar verzoek in elke andere vorm (spam).
 • Te gebruiken voor het opzettelijk versturen van data, het verzenden of uploaden van materialen die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of alle andere schadelijke programma's of gelijksoortige computercodes bevatten die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

 

U verklaart ook:

 

 • Om geen onderdeel van onze website te reproduceren, na te maken, te kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van onze website.
 • Dat u niet onbevoegd u toegang zult verschaffen tot, u zult mengen in of schade of verstoringen zult toebrengen aan:
 • ongeacht welk deel van onze website;
 • ongeacht welke apparatuur of welk netwerk waarop onze website is opgeslagen; 
 • ongeacht welke software die wordt gebruikt voor het aanbieden van onze website; of 
 • ongeacht welke apparatuur, welk netwerk of welke software die in eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

 

INTERACTIEVE DIENSTEN

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze website (''interactieve diensten'').

Wanneer wij een interactieve dienst aanbieden, zullen we u duidelijke informatie verstrekken over het soort dienst dat wordt aangeboden, of het een gemodereerde dienst betreft en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of dit handmatig of automatisch gebeurt).

We zullen ons ervoor inspannen om alle mogelijke risico's van derden voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) te beoordelen, wanneer zij een interactieve dienst gebruiken die op onze website wordt aangeboden en we zullen bij elk geval beoordelen of het gepast is om moderatie toe te passen op de relevante dienst (inclusief het soort moderatie) met het oog op die risico's. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op een interactieve dienst die we aanbieden op onze website of om die te monitoren of te modereren en we sluiten nadrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor elk verlies of elke schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze contentstandaarden, ongeacht of de dienst al dan niet is gemodereerd. 

Het gebruik van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van zijn/haar ouder of voogd. We wijzen ouders die hun kinderen toestaan om een interactieve dienst te gebruiken, erop dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen praten over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet foolproof is. Minderjarigen die een interactieve dienst gebruiken, moeten bewust worden gemaakt van de potentiële risico's.

 

CONTENTSTANDAARDEN

Deze contentstandaarden zijn van toepassing op elke en alle materialen die u bijdraagt aan onze website (bijdragen) en aan alle interactieve diensten die daarmee samenhangen. 

U moet de volgende standaarden naar de geest en naar de letter naleven. De standaarden hebben betrekking op elk onderdeel van elke bijdrage evenals op het geheel van elke en alle bijdragen.

 

Bijdragen moeten:

 

 • Nauwkeurig zijn (wanneer deze feiten vermelden).
 • Oprecht zijn (wanneer er een mening wordt gegeven).
 • In overeenstemming zijn met toepasselijk recht in het Verenigd Koninkrijk en in het land waar de bijdrage is gepost.

 

Het is niet toegestaan dat bijdragen:

 

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een ander.
 • Materiaal bevatten dat aanstootgevend, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • Aanzetten tot expliciet seksueel materiaal.
 • Aanzetten tot geweld.
 • Aanzetten tot discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele oriëntatie of leeftijd.
 • Inbreuk maken op copyright, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
 • Andere personen kunnen misleiden.
 • Strijdig zijn met een wettelijke verplichting aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsverplichting.
 • Aanzetten tot onrechtmatige activiteiten.
 • Bedreigend zijn, misbruik maken van of een inbreuk vormen op de privacy van een ander of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • Irritatie, verwarring, gêne, ongerustheid of ergernis bij anderen kunnen veroorzaken.
 • Worden gebruikt om een persoon te imiteren of om uw identiteit of connectie met een persoon anders voor te stellen.
 • De indruk wekken dat deze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is.
 • Een onrechtmatige daad bepleiten, daartoe aanzetten of daaraan bijdragen, zoals (louter bij wijze van voorbeeld) inbreuk op copyright of computermisbruik.

 

OPSCHORTING EN BEËINDIGING

We bepalen in voorkomende gevallen naar eigen oordeel of er door uw gebruik van onze website sprake is van schending van deze acceptable use policy. Wanneer er sprake is van een schending van deze policy, kunnen we die maatregelen nemen die wij passend achten.

Indien deze acceptable use policy niet wordt nageleefd, houdt dit een materiële schending in van de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u onze website mag gebruiken, wat ertoe kan leiden dat wij overgaan tot een of alle van de volgende maatregelen:

 

 • Onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van uw recht op gebruik van onze website.
 • Onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van door u geplaatste berichten of geüploade materialen op onze website.
 • Het geven van een waarschuwing.
 • Gerechtelijke procedures jegens u voor vergoeding op basis van schadeloosstelling van alle kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratie- en juridische kosten) die voortvloeien uit de schending.
 • Verdere gerechtelijke stappen jegens u.
 • Vrijgeven van die informatie aan toezichthoudende instanties die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

We sluiten aansprakelijkheid uit voor maatregelen die zijn genomen in reactie op schendingen van deze acceptable use policy. De reacties die zijn beschreven in deze policy zijn niet beperkt en we kunnen elke andere maatregel nemen die we redelijkerwijs passend achten.

 

WIJZIGINGEN OP DE ACCEPTABLE USE POLICY

We kunnen deze acceptable use policy op elk moment herzien door het wijzigen van deze pagina. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert op eventuele veranderingen die wij doorvoeren, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen die in deze acceptable use policy zijn opgenomen, kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website zijn gepubliceerd.
 

 

WEBSITEBEHEERDER

parodontax
Haleon Consumer Healthcare
0800-4090005